• پودر سنگ

Limestone Powder
 

   Purity

   99%

   Min

   Mesh

   Through NO.100

   100%

   Moisture

   Through NO.200

   90%Min

   Mesh

   Through NO.325

   80±5

   S.G

   2.71%

   Min