• پودر هماتيت

Hematite Powder
 

   Fe2O3

   85%

   Min

   S.G

   4.7 gr/cm3

   Min

   Moisture

   0.1%

   Max

   Mesh

   200

   Water soluble solids

   0.1%

   Max

   Magnetic property    5%    Max

   Packing

   25kg bags or 1.5 M/T jumbo bags

   Uses: Painting , Forgery , drilling





















 

بقيه خصوصيات بر اساس استاندارد هاي API و يا OCMA مي باشد.